Infoks

Eelolevast sügisest on Valgamaal üks võimalus juures omandamaks üldharidust nii põhihariduse kui keskhariduse baasil mittestatsionaarses e sessioonõppes alates 17. eluaastast, et lõpetada õpingud poolelijäänud põhi- või gümnaasiumiastmes. Kõik, kes soovivad olla tööturul parema konkurentsivõimega või soovivad hiljem jätkata õpinguid kutseõppes või ülikoolis, on väga oodatud meile õppima.

Oleme alustanud Valgamaa Kutseõppekeskuses meie jaoks uue suuna loomist. Kooli nõukogu poolt on äsja loodud Valgamaa Kutseõppekeskuse mittestatsionaarse üldharidusõppe õppekava, viime järk-järgult sisse muudatused nii struktuuris kui regulatsioonides ja asume lisaks vastuvõtule värbama uusi kolleege. Selles protsessis peame väga oluliseks kaasaegset hariduskäsitust, e-õppeks valmisolekut ning sära silmis, sest uut õppesuunda loome eelkõige õppija arengu toetamist aluseks võttes.

Oleme loomas mittestatsionaarse üldharidusõppe meeskonda, kellega koostöiselt aitame leida parimat lahendust isikliku õpitee kavandamisel, õppes püsimisel ja hariduse omandamisel. Teine väga oluline printsiip on paindlikkus – õppida saab nii kohapeal (2-3 korda nädalas) kui e-õppes ning võimalik on ka üksikainete õpe ja eksternõpe. Õpingud on avatud kõikidele. Õppima on võimalik asuda kogu õppeaasta vältel, kuid soovitav on suvise vastuvõtu ajal avaldus täita, mis aitaks õpiprotsessi ja tugiteenuste korraldamisel, sh VÕTA (varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine) rakendamisel. Lisaks on määravad lõpuklassidel riigieksamiteks (nt Cambridge’i inglise keele tasemeeksam) registreerumise tähtajad.

Vastuvõtt mittestatsionaarsesse üldharidusõppesse on avatud juba maikuu keskpaigast. Vestlused toimuvad õppima asujatega 17. – 19. augustini ja 5. – 9. septembrini.

Õppima asumiseks vajalikud dokumendid:
* Pass või ID-kaart
* Avaldus. Esitada saab nii Valgamaa Kutseõppekeskuses kui Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS)
* Viimane klassitunnistus (põhikoolis) või põhikooli lõputunnistus (gümnaasiumiõppesse astumiseks)
* Väljavõte õpilasraamatust
* 1 fotot 3×4 cm (saab teha ka kohapeal)

Õppijatele on tagatud:
* riiklik ravikindlustus
* kuni 19-aastaseks saamiseni on õigus saada lapsetoetust
* töötamise korral antakse õppija soovil õppesessioonideks õppepuhkust kuni 30 päeva õppeaasta jooksul
* kooli lõpetamiseks antakse täiendavalt õppepuhkust 15 päeva

Valgamaa Kutseõppekeskus võimaldab kasutada ühiselamut, sööklat/puhvetit, sportimisvõimalusi ja eelneva etteteatamisega kokkuleppel ka lastehoiu teenust.

Kontakt:
Valdek Rohtma
Valgamaa Kutseõppekeskuse õppedirektor
+372 5349 6837
valdek.rohtma@vkok.ee

loading