Hariduskorraldus perioodil 14.12.2020 – 10.01.2021

Valga Kaugõppegümnaasiumi õppetööd korraldav täpne juhis asub eKoolis.

Juhindudes Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2020. a korraldusest nr 440 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine“ tegi vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus koos valla koolijuhtidega järgnevad otsused:

Koolid

1. Kõik Valga valla üldhariduskoolid on 14. detsember 2020. a kuni 3. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud) suletud ja toimub distantsõpe kuni koolivaheajani;
2. Koolivaheaeg kestab 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021.
3. Kontaktõppega jätkatakse peale vaheaega 11. jaanuaril 2021. a, kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti.
4. kõikidele Valga valla õpilastele pakutakse toidupakke, selle korraldab iga õppeasutus ise, pakist võib ka loobuda;
5. õppetöö planeerimisel palume olla paindlikud ja arvestada õppekoormuse muutmisega;
6. kui õppijad vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või sooritavad praktilist õpet, võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;
7. kontaktõpe võib toimuda hariduslike erivajadustega õpilastele;
8. siseruumis kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
9. tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine;
10. õpetajatel on lubatud õppehoonetes töötada ja viibida, arvestada kehtivaid reegleid;
11. Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse huviringide tegevus on peatatud;
12. Valga Muusikakool lähtub oma tegevuses huviharidusele seatud piirangutest (vt alltoodud juhised huviharidusele);
13. koolid saadavad täpsemad õppekorraldust puudutavad juhised (õppeülesanded, toidupaki info, individuaalsete konsultatsioonide ajad jm) kõikidele lapsevanematele Stuudiumi või eKooli kaudu.

Lugupidamisega

Ivi Tigane
Valga Vallavalitsus
Kultuuri- ja haridusteenistus
haridusspetsialist
+372 5071761 (860); 7669911
ivi.tigane@valga.ee<mailto:ivi.tigane@valga.ee>
www.valga.ee<http://www.valga.ee/>

Valitsuse korraldus
<https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/vv_20440k.pdf>

loading